top of page

Hvilke tiltak trengs for reisemålsutviklingen i Oppdal?


I arbeidet med Besøksstrategi Oppdal er vi nå kommet til Tema IV: "Roller, ansvar og tiltak".


Hva må vi gjøre for at utviklingen av reisemålet skal bidra til et bærekraftig lokalsamfunn? Og hvem skal ta ansvar for å gjøre det? Nå har du mulighet til å gi innspill gjennom den digitale spørreundersøkelsen!


Siden oppstarten av arbeidet i november 2022, har mange bidratt og uttalt hva som er viktig for dem når det utarbeides en besøksstrategi for Oppdal. Så langt har vi vært gjennom følgende tema:


I: Hvilke kvaliteter og verdier har vi i Oppdal?

II: Hvordan skal vi ta vare på kvalitetene/verdiene – hva utfordrer dem?

III: Hvilke ambisjoner og mål skal vi ha for reisemålet Oppdal?

Tema IV: roller, ansvar og tiltak

- I prosjektet bygger vi lag på lag, tema for tema. Vi tar med oss resultatene fra forrige tema inn i neste. På denne måten sikrer vi en rød tråd i arbeidet, hvor vi hele tiden tar med de mest sentrale funnene i arbeidet, sier prosessleder Margrete Vognild Blokhus fra Nasjonalparken Næringshage.


Spørsmålene som skal besvares i Tema IV er

  • Hvilken rolle har kommune, næringsliv, frivillighet og andre aktører i utviklingen av reisemålet Oppdal?

  • Hvilke tiltak skal iverksettes for å nå ambisjoner og mål for reisemålsutviklingen?

  • Hvem har ansvaret for å iverksette tiltakene?

14. september ble det gjennomført en mindre samling på Krux Oppdal innovasjonssenter hvor vi kick-startet arbeidet med Tema IV. Deltagerne arbeidet med resultatene fra Tema III, nærmere bestemt listen over topp 20-mål for utviklingen av reisemålet Oppdal.

Det ble jobbet godt under den fysiske samlingen på Tema IV.

- Besøksstrategien skal peke ut en bærekraftig kurs for reisemålet Oppdal. Etter en tid med et langsiktig blikk var det nå godt å endelig kunne jobbe med handlinger, påpeker Heidi Hokseng næringslivsrådgiver i Oppdal kommune.Vi anbefaler alle å lese gjennom denne listen FØR du eventuelt svarer på spørreundersøkelsen for Tema IV. På denne måten får du dannet deg et bilde av temaene og innspillene som har kommet.Fantastisk engasjement!

Mange har involvert seg i arbeidet med en besøksstrategi for Oppdal. Både i fysiske samlinger og som respondenter på de digitale spørreundersøkelsene. Landbruksorganisasjoner, grunneiere, frivilligheten, byggenæringa, handelsnæringa, reiselivet, hytteforening, skoleelever og folk fra offentlig administrasjon har deltatt på de fysiske samlingene.


– Det er fantastisk å oppleve engasjementet. Etter fire temasamlinger ser vi tydeligere hvorfor vi gjør dette arbeidet og vi aner målet, sier Erik Sæther som er leder i Oppdal Næringsforening.


I prosessen er det jobbet målrettet for bred medvirkning, hvilket har har resultert i en stor mengde innspill. Det er stor variasjon i innspillene – alt fra hvilke naturområder som bør ivaretas for fritidsbruk, til ambisiøse mål for fremtidens reisemål.


- Det store engasjementet krever også mer av bidragsyterne, da det er mye å sette seg inn i. Jo lenger ut i prosessen vi kommer, jo mer krevende blir det. Derfor har vi utarbeidet deloppsummeringer fra hvert enkelt tema som forhåpentligvis gjør det enklere for alle å følge prosessen fra start til slutt, sier prosessleder Margrete Vognild Blokhus.


Du kan bidra digitalt

Nå er det åpnet for alle å foreslå tiltak som skal bidra til å nå målene som ble utarbeidet i Tema III (ambisjoner og mål for reisemålet Oppdal). Spørreundersøkelsen er satt opp slik:


1. Du velger hvilket tema du vil foreslå tiltak til

2. Det vises en oversikt over hvilke tiltak som ble foreslått på samlingen

3. Du kan kommentere og/eller supplere tiltakslisten

Svarfrist: 15. oktober kl 12:00

 

Tema V er det siste temaet i rekken. Da skal arbeidsgruppen prioritere tiltakene som er foreslått. Det vil bli vurdert hva som er realistisk og hensiktsmessig å prioritere.

Mer informasjon kommer.

Fremdriftsplan, Pilot Oppdal - Besøksstrategi

Comments


bottom of page