top of page

Pilot

Besøksstrategi Oppdal

I prosjektet skal vi utarbeide en besøksstrategi for Oppdal. Besøksstrategien skal være en felles plan for hvordan man forvalter besøket i kommunen. En besøksstrategi tar hensyn til natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokal kultur, samtidig som den gir grunnlag for sunn næringsdrift og lokal verdiskaping. 

Oppdal er et historisk reisemål som de senere år har utviklet seg til å bli en helårs destinasjon. Vi er også en attraktiv «fritidskommune» med nærmere 4000 hytter, og Oppdal er Norges nest største hyttekommune nord for Dovrefjell. Mye av attraksjonskraften vår er knyttet til naturgitte kvaliteter. Naturen er også utgangspunkt for bolyst, attraksjoner, nærings- og kulturliv.

 

Illustrasjoner besøksstrategi_edited.jpg

Lokalbefolkning og besøkende i Oppdal søker ofte de samme opplevelsene. Dette kan føre til økt bruk av natur, kulturminner, opplevelser og infrastruktur. I verste fall slitasje, kødannelse, forsøpling, mangel på parkeringsplasser, belastning på infrastruktur og konflikter mellom innbyggere og gjester. Gjestene er viktig for Oppdal, både med tanke på stedsutvikling og næringsutvikling. 

 

For å sikre en positiv utvikling av fjellbygda må vi blant annet ta ansvar for besøket vårt, ta ansvar for en bærekraftig utvikling gjennom å blant annet være et godt vertskap, styre bruken gjennom god tilrettelegging og kommunikasjon. 

 

Det første vi må gjøre er å definere våre verdier og kvaliteter. Det er disse vi bygger næring på, men da må vi også ha gode strategier for hvordan vi skal ta vare på dem. Økt fokus og ansvar for en bærekraftig utvikling stiller krav til en helhetlig langsiktig planlegging og vurdering av en ønsket utvikling.

Målsettinger

Hovedmål

 

Arbeidet skal bidra til en bærekraftig steds- og reisemålsutvikling i Oppdal, samt tilrettelegge for økt verdiskaping og forutsigbarhet for næringsliv, frivillighet, kommune og innbyggere. 

Delmål                   

 • Samle/omforene næringsliv om felles strategi

 • Bidra til økt lønnsomhet for enkeltaktører og bransjene som helhet

 • Innspill til hvordan næringsliv og kommune kan være en aktiv bidragsyter for reisemålsutvikling 

 • Gi innspill til Oppdal kommune sin revidering av samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen i 2023

 • Ta i bruk og utvikle besøksstrategi som planleggingsverktøy og metodikk for helhetlig og langsiktig utvikling og forvaltning av Oppdal som reisemål

 • Bidra med erfaringer og metodeutvikling til besøksforvaltning i Trøndelag, i samspill med Trøndelag fylkeskommune

Resultat

 1. Oppdal Næringsforening: Utarbeide en besøksstrategi for Oppdal - retning for langsiktig og bærekraftig reisemålsutvikling i Oppdal 
   

 2. Oppdal kommune: Besøksstrategien skal gi overføringsverdi/ kunnskapsgrunnlag til kommuneplanens samfunnsdel og arealplan
   

 3. Trøndelag fylkeskommune: Utvikle metodikk for besøksforvaltning på destinasjon/kommunenivå i Trøndelag

Organisering

Oppdal kommune, prosjekteier

Kontaktperson: Heidi Hokseng 

heidi.hokseng@oppdal.kommune.no

Oppdal Næringsforening, initiativtaker og prosjektleder

Kontaktperson: Harald Sundseth 

harald.sundseth@admento.no

Nasjonalparken Næringshage, prosessleder og sekretariat

Kontaktperson: Mari Kvarberg Erdal

mari@nasjonalparkhagen.no

Trøndelag fylkeskommune, oppdragsgiver

Kontaktperson: Birgitte Dillan

birdi@trondelagfylke.no

Prosjektgruppe

Oppdal kommune

 • Heidi Hokseng, koordinator næring og bærekraft

 • Ola Andreas Stavne, FoUI-kontakt

Oppdal Næringsforening

 • Bjørn Ove Ansnes, videreutvikling av Masterplan Oppdal

 • Erik Sæther, styreleder Oppdal Næringsforening

 • Frøydis Aalberg Jacobsen, styreleder Visit Oppdal

 • Harald Sundseth, prosjektleder videreutvikling av Masterplan Oppdal

 • Per Lund, videreutvikling av Masterplan Oppdal

 • Stein Mellemseter, prosjektsekretær Oppdal Næringsforening

Nasjonalparken Næringshage

 • Margrete Vognild Blokhus, rådgiver

 • Mari Kvarberg Erdal, rådgiver

Prosess & 
fremdrift

Gjennom prosjektet vil vi jobbe med ulike tema hvor vi ønsker bidrag fra ulike grupper underveis, eksempelvis lokalbefolkning, næringsaktører, fritidsinnbyggere, politikere og andre frivillige organisasjoner. Dette er viktig for å sikre ulike perspektiver og bidrag. Type bidrag og involvering vil avhenge av tema. 

 

Hovedtemaene som skal besvares i besøksstrategien er følgende: 

 

 1. Hvilke kvaliteter og verdier har vi i Oppdal? 

 2. Hvordan skal vi ta vare på kvalitetene og verdiene?

 3. Ambisjoner og mål

 4. Hvilken rolle skal besøksnæring og kommunen ha?

 5. Handling og tiltak 

 

Prosessen er dynamisk og vi vil trolig møte på nye/andre problemstillinger underveis i prosjektet. Temaene kan derfor endres underveis.

Prosjektperiode: august 2022 – desember 2023

Fagpartnere & ekstern kompetanse

Gjennom hele prosjektperioden vil vi benytte ekstern kompetanse inn i arbeidet. Så langt har vi arbeidet sammen med: 

 

 • Pir II – fagfelt: arkitektur, byplanlegging, stedsutvikling, interiør og landskap

 • Plankontoret – kjernevirksomhet: kommune- og arealplanlegging

 • Innovasjon Norge - fag: reiselivsutvikling, naturbasert reiseliv

 • Telemarksforskning - fag: bred verdiskaping 

 • NIBIO - fag: landbruk, reiseliv, fjellbygd 

bottom of page