top of page
Illustrasjoner besøksstrategi.001.jpeg

Tema II
- Hvordan skal vi ta vare på kvalitetene og verdiene?

Vi har arbeidet oss gjennom første tema: Hvilke kvaliteter og verdier har Oppdal?

Les oppsummeringen av verdikartleggingen

 

Verdikartleggingen danner grunnlag for Tema II: Hvordan skal vi ta vare på kvalitetene og verdiene i Oppdal - hva utfordrer dem?

 

Vi befinner oss fortsatt i kartleggings-/innsiktsfasen hvor vi forsøker å forstå hvilke behov besøksstrategien for Oppdal skal bidra til dekke. I denne delen av arbeidet skal vi kartlegge hva det er som utfordrer våre kvaliteter og verdier, slik at vi ved senere anledning kan sikre ivaretakelsen av disse. 

 

I forkant av denne undersøkelsen inviterte vi nøkkelpersoner fra besøksnæringen* (reiselivsaktører, bygg og anlegg, jordbruk, kommuneadministrasjon, forvaltere og frivillighet) til et arbeidsmøte. På arbeidsmøte jobbet vi med følgende problemstilling og hypotese: Veksten i besøksnæringen utfordrer de kartlagte verdiene og kvalitetene i Oppdal. 

 

* Besøksnæringen er avgrenset til de bransjer som tilbyr varer, tjenester og goder til mennesker som er på reise. I dette tilfellet som besøker Oppdal. 

 

Innspill og påstander fra arbeidsmøtet danner grunnlag for den digitale undersøkelsen hvor vi i denne delen ønsker å verifisere ett sett påstander. 

 

Vi håper du tar deg tid til å vurdere påstandene og med dette bidra inn i og påvirke utviklingen av Besøksstrategi Oppdal. 

 

Du kan beregne rundt 15 minutter på besvarelsen. Bidrag knyttet til Tema II må leveres innen 13. februar 2023.  

En oppsummering av innsikten kommer i løpet av februar.

 

 

Vi behandler alle innspill anonymt. Ditt innspill vil bli en del av besøksstrategien for Oppdal.

Vi sletter alle innspill innen 31. desember 2023. 

 

Har du spørsmål knyttet til utfyllelsen av skjemaet, kontakt Mari Kvarberg Erdal 

E-post: mari@nasjonalparkhagen.no

 

bottom of page