top of page

Hvilke ambisjoner og mål har DU for reisemålet Oppdal?

Oppdatert: 16. jun. 2023

Vi er nå kommet til Tema III i arbeidet med Besøksstrategi Oppdal, og vil gjerne høre dine meninger om hvilke ambisjoner og mål vi skal sette oss for reisemålet Oppdal 2035.

Nå åpner den digitale undersøkelsen hvor vi også nå ber om stort engasjement rundt spørsmålet «Hvilke ambisjoner og mål skal vi ha for reisemålsutviklingen i Oppdal?».


– Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra i arbeidet med besøksstrategien, til å svare på undersøkelsen. Dette er en gylden mulighet til å komme med meninger rundt fremtidens Oppdal, sier prosessleder Mari Kvarberg Erdal fra Nasjonalparken Næringshage.


En besøksstrategi tar hensyn til natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokal kultur – samtidig som den gir grunnlag for sunn næringsdrift og lokal verdiskaping.

Det er Oppdal Næringsforening som har vært pådriver for besøksstrategien, og har nå rollen som prosjektleder. Oppdal kommune er eier av prosjektet, mens Trøndelag fylkeskommune er oppdragsgiver.


– Besøksstrategien for Oppdal skal beskrive reiselivets samfunnsoppdrag og rolle i en bærekraftig stedsutvikling. Besøksstrategien vil peke ut en langsiktig og bærekraftig kurs for reisemålsutviklingen i Oppdal, påpeker Erik Sæther som er leder i Oppdal Næringsforening.


Et godt grunnlag

27. april ble det gjennomført en fysisk samling med inviterte aktører fra besøksnæringen*. Drøye 80 personer møtte opp på Quality Skifer Hotel, for ei real arbeidsøkt om ambisjoner og mål for reisemålet Oppdal.

– Det var en interessant og produktiv kveld, og kanskje var temaet mer krevende enn forventet. Innspillene og arbeidet som ble lagt ned er grunnlaget for den digitale spørreundersøkelsen, fastslår Kvarberg Erdal.


I de foregående temaene er det gjort en bred kartlegging av verdier og kvaliteter i Oppdal (Tema I), samt hva det er som utfordrer disse (Tema II). Arbeidet med temaene har gitt prosjektet en verdifull og stor innsikt som er svært nyttig som grunnlag inn i Tema III.– Når vi setter ambisjoner og mål må vi ta hensyn til de kartlagte verdiene og kvalitetene, vi kan ikke ha fremtidsvisjoner som går på bekostning av disse. Dessuten må vi ta de kartlagte utfordringene på alvor, og sette gode mål for hvordan vi skal håndtere disse på kort og lang sikt, sier Kvarberg Erdal.


Svar innen 18. juni

I den digitale undersøkelsen presenteres et antall ambisjoner med påfølgende mål. Det er målene du som respondent blir bedt om å vurdere. I tillegg vil du få mulighet til å tilføye ambisjoner og mål som du eventuelt mener mangler i undersøkelsen.


Spørreundersøkelsen er åpen for besvarelser frem til 19. juni, kl: 00:00. Det vil komme en oppsummering av Tema III før sommeren. De to gjenstående temaene i prosjektet er planlagt gjennomført til høsten.

Illustrasjon av fremdrift og valg av tema i prosjektet.

Parallelt med besøksstrategien arbeider Oppdal kommune med kommuneplanens samfunnsdel. Innspill og data fra besøksstrategien har vært svært nyttig inn i arbeidet med samfunnsdelen.


– Arbeidet med samfunnsdelen ferdigstilles i disse dager, og selv om en ikke får med seg innspurten av besøksstrategiarbeidet, har det vært en gunstig samkjøring av de to prosessene. Det store engasjementet i besøksstrategien har gitt et godt grunnlag til flere retninger i samfunnsdelen, påpeker næringslivsrådgiver Heidi Hokseng i Oppdal kommune.


 

* I prosjektet brukes begrepet besøksnæring om det brede aktørbildet som tilsammen utgjør reisemålet Oppdal. Besøksnæringen består av:

  • Private aktører: klassisk reiseliv, bygg- og anleggsnæring, landbruksnæring, grunneier, handel- og service

  • Frivillighet: lag, organisasjoner og foreninger

  • Offentlige aktører: kommunal forvaltning (administrativ/politisk), regional forvaltning (statsforvalter og fylkeskommune)

コメント


bottom of page