top of page

– Målet er bred mobilisering

Oppdatert: 24. nov. 2022

Før oppstarten med Besøksstrategi Oppdal ble et bredt utvalg invitert til å bistå med rekrutteringen til første samling 15. november.

– Vi håper dere kommer med mange navn på blokka. Det er et ønske om bred medvirkning i prosessen med besøksstrategien – både fysisk og digital, sa Mari Erdal fra Nasjonalparken Næringshage (NNH).


Målet er å mobilisere et bredt reiseliv til å delta i arbeidet med Besøksstrategi Oppdal.

Oppdal Næringsforening (ONF), Oppdal kommune og NNH inviterte til en orientering om prosjektet 2. november på Quality Skifer Hotel. I salen satt representanter fra faggruppene til ONF, ulike lag og foreninger fra frivilligheten, representanter fra Ungdomsrådet og Oppdal kommune.


EN AV TO PILOTER

Innledningsvis ønsket Stein Mellemsæter fra ONF velkommen og orienterte om bakgrunnen for prosjektet. ONF er både initiativtaker og prosjektleder av Besøksstrategi Oppdal.

Ola Andreas Stavne informerte om kommunens rolle og engasjement i prosjektet.

– Vi har i lengre tid følt på behovet for en overordnet prosess som kunne utforme en langsiktig og ikke minst bærekraftig strategi for Oppdal som bosted, rekreasjonskommune og reisemål. Besøksstrategien skal være næringslivet – et bredt reiseliv, sitt verktøy for innovasjon, utvikling og bærekraftig vekst. I tillegg ønsker vi at besøksstrategien skal være et kunnskapsgrunnlag og gi en overføringsverdi til Oppdal kommune sitt arbeid med kommunale planer.


På vegne av prosjekteier Oppdal kommune, overtok Ola Andreas Stavne ordet med å fortelle hvorfor en besøksstrategi er relevant for kommunalt arbeid.

– Parallelt starter vi opp rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og besøksstrategien er svært relevant i dette arbeidet. Samtidig har Trøndelag fylkeskommune valgt ut Oppdal som en av to piloter for besøksforvaltning, noe vi i kommunen ser frem til å være en del av.


– GOD SPREDNING I ALDER OG BAKGRUNN

De 30 fremmøtte ble deretter introdusert for verktøyet besøksforvaltning og konkret hvordan prosjektet skal gjennomføres. Det er NNH som har prosessledelsen. Det planlegges for en serie på fem tema som vi skal jobbe oss gjennom - med involvering av lokalbefolkning, næringsaktører, politikere og andre frivillige organisasjoner. Dette for å sikre en bred forankring av arbeidet, og viktige bidrag inn i prosjektet. Første fysiske samling er lagt til 15. november.


Daglig leder i NNH Asgeir Meland lytter til Ungdomsrådet sine spørsmål knyttet til oppstart av Besøksstrategi Oppdal.

– Tema er valgt ut ifra hva som er hensiktsmessig i arbeidet med en besøksstrategi. Her vil vi som prosessleder ha ansvar for å planlegge, organisere og tilrettelegge for gode samlinger. Nasjonalt ledende kompetanse innenfor ulike temaer vil leies inn, dette vil bidra til å øke kompetanse lokalt samt legge grunnlag for felles forståelse for muligheter og utfordringer, sa Erdal som deretter kom med følgende oppfordring til salen:


– Dere får nå muligheten til å påvirke hvilke ressurspersoner som skal delta i besøksstrategien, og primært den første samlingen. Tenk bredt – vi ønsker folk fra både næringsliv, frivilligheten og forvaltningen. Det må være god spredning i alder og bakgrunn.


DELTA DIGITALT

I tillegg til den fysiske samlingen, vil NNH lansere en digital plattform – en nettsiden for prosjektet. Denne vil brukes til å orientere fortløpende om arbeidet, samtidig som den skal brukes til digital medvirkning.


– Av praktiske årsaker har vi ikke mulighet til å invitere alle til de fysiske samlingene. Likevel ønsker vi at flest mulig skal få mulighet til å påvirke prosessen, og håper å gjøre det enkelt for folk å bidra digitalt. Det vil komme både oppgaver og spørreundersøkelse som vi håper folk vil delta på. Vi gleder oss til å endelig starte arbeidet med besøksstrategien, avsluttet Erdal.


I etterkant av møtet kom det inn mange gode innspill på ressurspersoner som inviteres til å bidra på første samling. Totalt er over 200 personer invitert.

Comentarios


bottom of page