top of page

Besøksstrategien for Oppdal skal snart ferdigstilles

Oppdatert: 6. feb.

I nesten to år har Oppdal kommune, Oppdal Næringsforening og Nasjonalparken Næringshage arbeidet med en besøksstrategi for Oppdal. Dette er et pilot-prosjekt i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

 

En besøksstrategi er en felles plan for hvordan en forvalter besøket i kommunen, og skal vise hvilke tiltak som er nødvendige for å skape en balansert utvikling innenfor tålegrensen til natur, lokalsamfunn og lokal kultur, samtidig som den skal gi grunnlag for sunn næringsdrift og lokal verdiskaping.

 

Arbeidet med en besøksstrategi gir en arena for dialog mellom mange aktører, hvor en kan kartlegge ulike interesser og behov. Gjennom arbeidet med besøksstrategien for Oppdal har en bred aktørgruppe vært involvert (se illustrasjon, aktørbildet). Gjennom prosessen har aktører fra besøksnæring, landbruk, frivillighet, «brukere» og det offentlige deltatt i arbeidet.


Aktørbildet

Innholdet i besøksstrategien er basert på engasjement og bidrag fra aktørbildet. Bidrag har kommet gjennom arbeidsmøter og digitale spørreundersøkelser i perioden november 2022 – september 2023.Arbeidsmøtene utgjør i overkant av 1.200 arbeidstimer fra hele aktørbildet. I tillegg har det kommer 1.189 digitale innspill.

 

Presentasjon og orientering

Onsdag 31. januar ble alle medlemmer i Oppdal Næringsforening invitert til en presentasjon og orientering av det foreløpige utkastet på Oppdal Turisthotell. Det ble vist stort engasjement. Nå arbeider vi med å ferdigstille Besøksstrategien for Oppdal.

 

Parallelt pågår det et forankringsarbeid, hvor målet er å gjøre innholdet i strategien godt kjent blant mange aktører. For interesserte ligger foreløpig utkast på prosjektets nettside. Her er det også mulig å kommentere arbeidet. Alle kommentarer vil bli håndtert av prosjektgruppen og tatt med inn i det operative arbeidet med Besøksstrategien for Oppdal.

 

Veien videre

09.feb, Frist for kommentarer til arbeidet

12.feb: Besøksstrategien for Oppdal ferdigstilles

27.feb: Orientering i formannskapet

04.mars: Sluttsamling for pilot-arbeidet i regi av Trøndelag fylkeskommune

14.mars: Orienteringssak i kommunestyret (sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel i samme møte)


15.mars

Prosjektet avsluttes, men arbeidet med besøksforvaltning og realisering av besøksstrategien har så vidt begynt. Strategien er et overordet dokument som synliggjør viktige aspekter ved videre utvikling av Oppdal som bosted og reisemål.

 

Prosjektgruppen håper på fortsatt engasjement og gode diskusjoner i tiden fremover – det er dere: næringsliv, innbyggere, frivillighet, kommuneadministrasjon, folkevalgte mfl. som må bidra videre til å finne de gode løsningene sammen i tiden fremover.
Comments


bottom of page