top of page

Besøksstrategien for Oppdal er ferdigstilt

Etter snart to års arbeid kan endelig Besøksstrategi Oppdal presenteres. Prosjektet har vekket et stort engasjementet både blant fastboende og besøkende, og forhåpentligvis vil dette fortsette når strategien nå skal iverksettes.


Besøksstrategien for Oppdal skal være en driver for bærekraftig steds- og reisemålsutvikling frem mot 2035. Langsiktig planlegging og tilrettelegging skal sikre verdiskaping og forutsigbarhet for næring, kommune, frivillighet, innbyggere og besøkende.


Besøksstrategien skal ivareta og styrke kulturelle, naturmessige, sosiale og økonomiske verdier samt opplevelseskvaliteter. Besøksstrategien bør også benyttes som et kunnskapsgrunnlag inn i kommunale strategi- og planprosesser.


Oppdal kommune er eier av prosjektet, og har sammen med Oppdal Næringsforening stått for utarbeidelsen av besøksstrategien. Nasjonalparken Næringshage har vært prosessleder for arbeidet. Trøndelag fylkeskommune har pekt på Oppdal som en pilot for å teste besøksstrategi som verktøy for steds- og reisemålsutvikling.


Strategien er basert på et enormt engasjement fra fastboende og besøkende. I arbeidet har en bred aktørgruppe blitt involvert.


Den store medvirkningen har gitt en unik innsikt og bidratt til en besøksstrategi som er basert på «folkets» innspill.Med ferdigstillelsen av Besøksstrategi Oppdal er et viktig prosjekt ved veis ende. Samtidig er det nå den virkelige jobben starter – å iverksette besøksstrategiens mål og tiltak.


Prosjektgruppen håper på fortsatt stort engasjement, gode diskusjoner og motivasjon fra mange aktører i tiden fremover!


God lesing. Hilsen prosjektgruppen.

Et utvalg bilder fra temaene vi har jobbet med i prosjektperioden.


コメント


bottom of page