top of page

Arbeidet med Tema II er igang!

Oppdatert: 26. jan. 2023

Etter en bred verdikartlegging er vi nå inne i fase to av arbeidet med besøksstrategi for Oppdal. Her skal vi se på hva det er som utfordrer de kartlagte kvalitetene og verdiene. På samme måte som i verdikartleggingen er det ønskelig med stort engasjement - både fra fastboende og besøkende.


Vi er inne i fase to i utviklingen av en besøksstrategi for Oppdal. Gjennom første fase og tema ble de viktigste verdiene og kvalitetene i Oppdal kartlagt. Det ble gjennomført en bred verdikartlegging hvor både fastboende og fritidsinnbyggere bidro.Bred involvering og stort engasjement!

Arbeidet med Tema I «Hvilke kvaliteter og verdier har vi i Oppdal?» vekket et stort engasjement, og totalt har nærmere 650 personer bidratt i verdikartleggingen. 500 av disse svarte på en digital spørreundersøkelse. Resten har vært invitert til fysiske samlinger som Nasjonalparken Næringshage (NNH) gjennomførte før jul.


– Svarene bidragsyterne har gitt oss bekrefter at det er et stort mangfold kvaliteter og verdier i bygda vår, hvor natur, rekreasjon og tur selvfølgelig står sentralt. Men også et urbant sentrum, et rikt kulturliv og ikke minst et aktivt landbruk verdsettes høyt, oppsummerer Heidi Hokseng fra Oppdal kommune.Tema II: Hvordan skal vi ta vare på kvalitetene og verdiene i Oppdal - hva utfordrer dem?


– Den brede verdikartleggingen er et godt og viktig grunnlag for det videre arbeidet. I Tema II går vi et steg videre og ser på hva det er som utfordrer de kartlagte verdiene, sier Harald Sundseth, prosjektleder videreutvikling av Masterplan Oppdal/Oppdal Næringsforening.

I uke 3 ble nøkkelpersoner fra besøksnæringen (reiseliv, bygg og anlegg, jordbruk, kommuneadministrajon, forvaltere og frivillighet) invitert til et fysisk arbeidsmøte. Her jobbet de 60 fremmøtte med følgende problemstilling og hypotese: Veksten i besøksnæringen utfordrer de kartlagte kvalitetene og verdiene i Oppdal.


Mer konkret ble det arbeidet med problemstillingen gjennom to hovedspørsmål (1) hvilke konsekvenser har veksten for de kartlagte verdiene og kvalitetene og (2) hvilke årsaker/system styrer utviklingen.


- Vi håper på minst like stort engasjement i denne delen av arbeidet, da vi fortsatt befinner oss i kartleggingsfasen hvor vi forsøker å forstå hvilke behov besøksstrategien skal bidra til dekke. Det er først når vi danner oss et felles bilde av både kvaliteter og verdier, og hva det er som utfordrer dette, vi ved senere anledning kan peke på handling og tiltak for en bærekraftig reisemålsutvikling i Oppdal, sier prosessleder Mari Kvarberg Erdal fra NNH.


Slik kan du bidra

Innspill og påstander fra arbeidsmøtet i uke 3 danner grunnlag for den digitale undersøkelsen hvor vi i denne delen ønsker å verifisere ett sett påstander.


Fra 26. januar til 13. februar kan du bidra inn i arbeidet knyttet til Tema II.


댓글


bottom of page